Kontaktujte nás +420 776 699 141 office@seamless1.cz

Obchodní A Reklamační Podmínky EXTENSIONS II., S.R.O.

Provozovatel internetového portálu

 1. Název společnosti: EXTENSIONS II, s.r.o.
 2. Ulice a číslo: Partizánska 3919
 3. Město a PSČ: Poprad 058 01
 4. Stát: Slovenska Republika
 5. IČ: 36 830 747
 6. DIČ: 2022439309

Odpovědná osoba a kontakt

Pracovní doba: 9.00 – 15.00

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě" EXTENSIONS II, s.r.o. "a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových emailů z internetového obchodu firmy "EXTENSIONS II, s.r.o.".

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: "office@seamless1.sk" nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky je možné uskutečnit i bez registrace.

Zpracování osobních údajů
 • Smluvní strany se dohodly, že kupující, fyzická osoba, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu, mailovou adresu.
 • Prodávající odpovídá za to, že osobní údaje spotřebitele nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží, respektive v případech, v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje spotřebitele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, ostatní údaje související s objednávkou zboží a služeb. Poskytnutí těchto údajů spotřebitelům je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a její plnění.
 • Subjekt údajů má zejména právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat
 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
 • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona o ochraně o ochraně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle § 28 odstavce 5 zákona o ochraně o ochraně osobních údajů je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje ke zpracování,
 • ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 • blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadovaná náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, který nebyl skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem nebo ne. Pokud zboží není na skladě, nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud uděláte storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku lze vyzvednout v ten samý den, za předpokladu, že objednané zboží je na skladě. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky je možné vyzdvihovat "pracovní doba", mimo tuto dobu po dohodě.

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou GLS, s.r.o.

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 6,00 eur.

Cena přepravy zahrnuje možnost telefonického kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo patrné při předání!

Zboží je doručováno přepravní společností GLS - Obchodní balík

Poštovné na Slovensku, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 6,00 eur.

U balíků nad 3 kg může být cena přepravy zvýšena podle tarif přepravní společnosti.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo pokud je porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena na Slovensku do druhého dne a do České republiky do 48 hod.od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - všeobecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu tří pracovních ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud poruší kupující jejich originální obal,

na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné se upraví a budete s ním seznámeni ..

Všechny zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:

Připravte zásilku podle popisu níže.

Zboží, které budete zasílat zpět na adresu zašlete podle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka snížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.

9) Bezpečnosť

Platba platební kartou není možná.

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozený nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte podle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "EXTENSIONS II, s.r.o., Partizánska 3919, Poprad 058 01". Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadný nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijat jen řádně vyčištěn. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš „SEAMLESS1“

Obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2017. do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.